Ladestasjoner

Regjeringen vil bedre ladeopplevelsen:

KREVER KORTBETALING PÅ ALLE LADESTJASJONER

Ladestasjoner. Regjeringen kommer nå med forslag om at alle stasjoner med over 50 kW i effektuttak skal ha muligheten til å betale med kort. Det må være enkelt å betale, mener Samferdselsminsiteren.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen sender nå på høring et forslag hvor det stilles krav om betalingsterminal på alle nye ladepunkt med effektuttak over 50 kW. Betaling for lading kan da gjøres med bankkort.

– Transportsektoren står for en tredel av norske utslipp av klimagasser, og for å nå de nasjonale klimamålene må disse utslippene reduseres kraftig. Et viktig bidrag er å elektrifisere veitransporten. Ladetilbudet langs veiene må derfor være godt utbygd, men det må også være enkelt å bruke. Derfor foreslår vi nå at det skal være mulig å betale med bankkort på alle nye ladestasjoner i 2023, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Regjeringen la frem nasjonal ladestrategi 8. desember i fjor. Med ladestrategien tar regjeringen grep om hvordan ladetilbudet skal utvikles framover. Blant annet når det kommer til brukervennlighet.

– Skal vi få flere til å velge å kjøpe elbil, må også ladetilbudet langs veiene være enkelt å bruke. Mange bilister opplever i dag lading av bilen som vanskelig. Flere aktører tilbyr lading med app eller egen brikke som bare fungerer på deres egne stasjoner. Det er unødvendig komplisert for brukerne. Derfor vil vi nå stille krav om kortbetaling ved alle nye ladepunkter i 2023, sier Nygård.

SE HØRINGEN HER

I pressemelding skriver samferdselsdepartementet.

De siste årene har vi hatt en kraftig vekst i elbilsalget i Norge, og andelen av personbiler som kjører på strøm er nå nesten 20 prosent.

– Jeg er glad for at det bygges ut flere ladestasjoner for personbiler i takt med elbilsalget, men det er stadig utfordringer knyttet lite brukervennlighet. For tyngre biler er utbyggingen av offentlig tilgjengelige ladestasjoner ennå ikke kommet i gang. Disse problemene er vi nødt til å løse, sier Nygård.

Mer brukervennlig lading – krav om kortbetaling og prisopplysning

Mange bilister opplever ladingen av bilen som vanskelig. Det er i dag flere aktører som tilbyr lading med app eller med en egen brikke som kun fungerer på deres egne stasjoner. Det har medført at ladetilbudet fremstår uoversiktlig og unødvendig komplisert. Flere steder mangler en oversikt over prisen på ladingen. Det vil regjeringen gjøre noe med.

– Hurtigladerne må være enkle å bruke for alle, og det må være forutsigbarhet knyttet til tilgjengelighet, pris og kø. I denne strategien lanserer regjeringen en rekke tiltak for å forbedre forbrukervennligheten. Blant annet vil vi stille krav om kortbetaling eller kontaktløs betaler ved alle nye ladepunkter fra 2023, og krav om lett tilgjengelig prisopplysning for lading, sier Nygård.

Utbygging av hurtiglading for tyngre kjøretøy

Mens markedet for hurtiglading av lette biler er modent og den videre utbyggingen vil skje på kommersielt grunnlag, har markedet for tungbillading kommet vesentlig kortere.

I 2021 sto tunge kjøretøy for utslipp av 2,9 millioner tonn CO2. Det tilsvarer en tredjedel av alle utslipp fra veitrafikken. Hvis 50 prosent av tungbilene som kjører på norske veier hadde vært elektriske i 2021, hadde utslippene vært nesten halvannen millioner tonn mindre.

– Gjeldende mål er at 50 prosent av lastebilene skal være nullutslippskjøretøyer i 2030. Med ladestrategien skal vi få på plass en plan for ladestasjoner for tunge kjøretøyer langs riksveinettet som viser hvor og når det er behov for etablering. Videre er det behov for å gi støtte til den første infrastrukturen, sier Nygård.

Mer effektiv bruk av strømnettet

Tiltakene i strategien skal bidra til å løse fire hovedutfordringer. En av dem er knyttet til tilgangen på elektrisitet.

– Når hele transportsektoren skal bli nullutslipp, må strømnettet vårt brukes mer effektivt. I ladestrategien ser vi på utfordringer knyttet til kraftnettet, og foreslår tiltak som blant annet skal bidra til mer effektiv saksbehandling i nettselskapene, sier Nygård.

Enklere tilgang til areal til ladestasjoner

Det er også utfordringer knyttet til bruk av areal til ladestasjoner.

– Etablering av hurtigladere er arealkrevende, særlig gjelder dette ladestasjoner for tunge kjøretøy. Spesielt i og rundt de store byene er arealer en knapp ressurs, og etablering av ladestasjoner kan lett komme i konflikt med andre hensyn, ønsker og samfunnsinteresser. Det er kommunene som har ansvaret for å sette av tilstrekkelig arealer til ladeinfrastruktur. I strategien vil vi komme med tiltak knyttet til å gi veiledning og styringssignaler til kommunene, sier Nygård.

Les hele Nasjonal ladestrategi her.